Nyheter

Busskort

Har du som elev mer än 6 kilometer till skolan kan du vara berättigad busskort, för att kolla din adress för den angivna sexkilometersgränsen finns ”Busskortskoll” http://kartor3.app.umea.se/BusskortsKarta/ framtagen av Umeå kommuns lantmäteri. Har du rätt till busskort fyller du i blanketten som finns på Schoolsoft för busskort och lämnar in till administrationen.

Här hittar ni information från kringliggande kommuner om busskort:

https://www.vindeln.se/barn-och-utbildning/gymnasieskola/busskort-for-elevresa

https://www.robertsfors.se/barn-utbildning/skolskjuts/resetillagg-for-gymnasieelever/

https://www.ornskoldsvik.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieelever/resa-till-och-fran-gymnasiet

 

Regler elevresor för gymnasieelever i Umeå kommun

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan folkbokföringsadress och skola. Om elevens folkbokföringsadress är närmare än 6 kilometer från skolan men eleven bor växelvis hos en vårdnadshavare som bor mer än 6 kilometer från skolan är eleven även berättigad till bidrag till elevresor om den vårdnadshavaren är skriven i Umeå kommun. Avståndsmätning mellan bostad och skola sker med digital vägdatabas, GIS-system. Bidraget beviljas i första hand i form av ett reskort. Ersättning kan även utgå som en kombination av reskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.

För att vara berättigad till bidrag till elevresor gäller följande:

  • Eleven är skriven i Umeå kommun
  • Eleven studerar på heltid
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 km
  • Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)

    Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

    Reskortet är en personlig värdehandling och innehåller två bussresor per skoldag inom Väs- terbotten och innefattar även vid behov resor med tåg och övergång till tätortstrafik i enlig- het med Länstrafikens regler. Kortet är avsett endast för resor mellan folkbokföringsadress och skola och kan dras in vid missbruk. Missbruk av kort kan medföra en polisanmälan. För- lorat eller förstört kort ersätts mot en administrativ avgift på 300kr.

 

Kontantersättning/resetillägg
Elev som uppfyller ovanstående regler för elevresor och som där avståndet till närmaste

hållplats från folkbokföringsadressen är minst 4 km, kan ansöka om kontantersättning/resetillägg. Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och hållplats sker med digital vägdatabas, GIS-system. Med närmaste hållplats avses den hållplats där eleven kan vara på skolan kl. 08.15 och i bostaden senast kl. 18.00. Elevens resväg till skolan ska inte överstiga 2 timmar.

Ersättning utbetalas enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med egen bil, för de kostnader eleven har för resor mellan folkbokföringsadress och hållplats. Reseersättning uppgår till högst 1/30 av prisbasbelopp för den totala ersättningen (reskort och kostnaden för resor mellan folkbokföringsadress och hållplats). Kontantersättning ges de hela kalen-

dermånader som eleven har utgifter för resor mellan folkbokföringsadress och hållplatsen under ett läsår, dvs i normalfallet september – maj. Ansökan om kontantersättning ska in- komma senast fyra veckor efter terminsstart (eller senast fyra veckor efter påbörjad utbild- ning). Utbetalning sker månadsvis. Det sker ingen utbetalning retroaktivt. Vid växelvis bo- ende utbetalas endast kontantersättning/resetillägg för halva månaden.

Kontantersättning kan även ges för egenavgiften för resor som bekostas av det allmänna, exempelvis färdtjänst.